Folkepension - så meget får du


Folkepensionen er en livsvarig pensionsudbetaling, der betales af staten til danskere, som har nået deres folkepensionsalder. Hensigten med folkepensionen er at sikre, at alle danskere har et minimum af eksistensgrundlag - det gælder selvfølgelig i særdeleshed i forhold til de personer, som har mindst pension at leve for. Der er forskellige satser fra år til år. Du kan her på denne side finde de gældende folkepensionssatser for år 2020.

Det kommer i praksis til udtryk ved, at folkepensionen er delt op i to typer af ydelser. Det obligatoriske grundbeløb, som alle får udbetalt, samt et pensionstillæg, hvor størrelsen er direkte afhængig af, hvor stort dit samlede indtægtsgrundlag er under din folkepension.

De gældende folkepensionssatser er dog, i mange tilfælde, ikke tilstrækkelig stor til at kunne leve for, hvorfor man, afhængig af ens ønsker og behov for sin tilværelse som pensionist, ofte bør supplere med en obligatorisk firmapension og/eller en privat tegnet pensionsopsparing.

Kriterier for at kunne modtage folkepension

 • Du skal have opnået din folkepensionsalder
 • Du skal have dansk statsborgerskab
 • Du skal have dansk bopæl

Alder

Født før d. 1. jan 1954:65 år
Født fra d. 1. jan 1954 til 30. jun 1954:65½ år
Født fra d. 1. jul 1954 til 31. dec 1954:66 år
Født fra d. 1. jan 1955 til 30. jun 1955:66½ år
Født fra d. 1. jul 1955 til 31. dec 1962:67 år
Født fra d. 1. jan 1963:68 år
Født fra d. 1. jan 1967:Genvurderes hvert 5. år

Statsborgerskab

Udgangspunktet for at få udbetalt de gældende folkepensionssatser er, at du SKAL være dansk statsborger, men dette krav kan i nogle situationer fraviges. En fravigelse fra kravet om dansk statsborgerskab kræver dels, at du har haft dansk bopæl i mindst 10 år, imellem alderen 15 år og din respektive folkepensionsalder, og dels at 5 år af årene, som du har haft dansk bopæl, ligger umiddelbart før din folkepensionsalder. Det betyder således, at du, selvom du har boet i Danmark i langt flere år end de krævede 10 år, ikke vil være berettiget til dansk folkepension – hvis ikke mindst 5 af årene, du har boet i Danmark, ligger umiddelbart før din folkepensionsalder.

Bopæl

Du skal have haft fast dansk bopæl i mindst 3 år imellem alderen 15 år og din folkepensionsalder. Bemærk, at der her ikke er noget krav om, at årene skal ligge umiddelbart før din respektive folkepensionsalder.

Folkepensionssatser

Din udbetaling vil, som nævnt tidligere, typisk være inddelt i et grundbeløb, som alle i udgangspunktet vil modtage, samt et tillægsbeløb, der er afhængig af størrelsen på din øvrige indkomst som pensionist.

For at få de fulde folkepensionssatser så kræver det, at du har haft dansk bopæl i mindst 40 år fra alderen 15 år og frem til din folkepensionsalder. Hvis du har haft dansk bopæl i færre år end de krævede, så nedsættes dine folkepensionssatser forholdsmæssigt – også kaldet brøkpension. Det betyder eksempelvis, at hvis du ”kun” har boet i Danmark i 30 år, vil du kun kunne modtage 75 procent af de fulde satser, da 30 år, ud af kravet på de 40 år, kun udgør 75 procent af kravet.

Folkepension grundbeløb

De gældende folkepensionssatser i år 2020 udgør 77.028 kroner om året. Det udbetales i månedlige ydelser i en livsvarig periode. Du skal betale almindelig personlig indkomstskat af dine folkepensionssatser. Dog skal du ikke betale de 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag (AMB), da udbetaling netop ikke kommer som indtægt fra lønnet arbejde.

Du vil som udgangspunkt være sikret ovenstående folkepensionssatser, men du kan opleve, at du vil blive modregnet, hvis du har en sideløbende indkomst fra lønnet arbejde – altså indkomst hvor du betaler 8 procent i AMB. Du kan tjene op til 336.900 kroner om året, uden at det genererer modregning. Men al indkomst, via lønnet arbejde, vil blive modregnet med 30 % pr. krone, som du tjener ud over de 336.900 kroner. Det betyder, at du reelt ikke vil kunne modtage folkepensionens grundbeløb, hvis/når din indkomst fra lønnet arbejde overstiger 587.300 kroner om året.

Opsat folkepension

Det er muligt at udskyde udbetalingen af din folkepension. Det er især attraktivt for dem, der måtte ønske at fortsætte med at arbejde (mindst 750 timer om året), efter de har opnået deres respektive folkepensionsalder, og som samtidig har en indkomst, der overstiger de 336.900 kroner om året. Hvis du vælger at udskyde udbetalingen af din folkepension, vil du få lavet en ”opsat” folkepension, hvor du ud over de almindelige folkepensionssatser BÅDE optjener seniorpræmier og et ventetillæg – som er statens tak for en længere indsats på arbejdsmarkedet. Ventetillægget udbetales, når du når tidspunktet for udbetalingsstart – altså når den ikke længere er opsat. Du kan maksimalt optjene ventetillæg i 10 år, og det udbetales som skattepligtig indkomst.

Ventetillæg

Du har mulighed for at få dit ventetillæg på følgende måder:

 • Som en livsvarig ydelse
 • Som en 10-årig udbetaling
 • Som én sum OG en 10-årig udbetaling

(Bemærk, at hvis du ikke foretager et aktivt valg, så vil Udbetaling Danmark på dine vegne vælge den livsvarige variant, som du ikke efterfølgende kan vælge om)

Satser - ventetillæg

Livsvarigt ventetillæg

Opsat 1 år:Ekstra 726 kr/mdr(11,3 %)
Opsat 2 år:Ekstra 1.514 kr/mdr(23,6 %)
Opsat 3 år:Ekstra 2.385 kr/mdr(37,2 %)
Opsat 4 år:Ekstra 3.330 kr/mdr(51,9 %)
Opsat 5 år:Ekstra 4.369 kr/mdr(68,1 %)

10 årig ventetillæg

Opsat 1 år:Ekstra 1.432 kr/mdr(22,3 %)
Opsat 2 år:Ekstra 2.891 kr/mdr(45 %)
Opsat 3 år:Ekstra 4.376 kr/mdr(68,2 %)
Opsat 4 år:Ekstra 5.888 kr/mdr(91,7 %)
Opsat 5 år:Ekstra 7.500 kr/mdr(116,8 %)

Én sum OG 10-årig ventetillæg

Opsat 1 år:Ekstra 75.924 kr + 478 kr/mdr
Opsat 2 år:Ekstra 151.848 kr + 1.511 kr/mdr
Opsat 3 år:Ekstra 227.722 kr + 2.287 kr/mdr
Opsat 4 år:Ekstra 303.696 kr + 3.077 kr/mdr
Opsat 5 år:Ekstra 379.620 kr + 3.918 kr/mdr

Bemærk, at du ikke kan komme til at betale topskat af din sumudbetaling, selvom denne indgår i din normale skattepligtige indkomst.

Seniorpræmie

Udover dit ventetillæg og dine øvrige folkepension har du som nævnt også mulighed for at optjene seniorpræmie, hvis du opsætter din folkepension. Du kan få seniorpræmie op til 2 gange afhængigt af, om du opsætter den i 1 eller 2 år. Udbetalingen er skattefri og indgår således hverken i dit indtægtsgrundlag eller din skattepligtige indkomst. Kravet for at kunne optjene seniorpræmierne er, udover at du skal opsætte din folkepension, at du skal:

 • Være født EFTER den 1. januar 1954
 • Arbejde mindst 30 timer pr. uge i gennemsnit i optjeningsperioden

Seniorpræmien er efter det første år sat til 42.840 kroner, og hvis du har opsat din folkepension i mindst ét år mere, så vil din 2. seniorpræmie være på yderligere 25.500 kroner.

Satser - tillægsbeløb

Du vil udover dit grundbeløb kunne modtage et tillægsbeløb, som afhænger af, hvor stor dit indtægtsgrundlag er. Folkepensionstillæg udgør i år 2020:

 • Enlige: 85.464 kr/år
 • Gifte/samlevende: 42.912 kr/år

Udbetaling af tillægsbeløbet vil ske i en livsvarig periode, hvor du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne.

Modregning i dine folkepension

Som nævnt tidligere afhænger modregningen og størrelsen på dit pensionstillæg af størrelsen på dit øvrige indtægtsgrundlag. Dit indtægtsgrundlag udgør følgende indkomster:

 • Egen indkomst – alle skattepligtige indkomster dog undtaget folkepensionens grundbeløb
 • Kapitalindkomst – alle renteindtægter minus renteudgifter
 • Aktieindkomst – al aktieavance og udbytte over 5.000 (enlige) og 10.000 (gifte)
 • Ægtefælle/samlevers indkomst – al indkomst over 394.800 kr./år dog kun modregning af maksimalt 261.000 kr. over den tilladte indkomst.*

* Der er her taget højde for, at begge ægtefæller/samlevere er folkepensionister, da det er denne situation, der oftest udgør den længste periode i forhold til tiden, fra den første går på pension, til at den anden også gør det.

Hvis du er enlig, vil du få modregning, hvis/når dit indtægtsgrundlag overstiger 88.700 kroner, hvor det vil blive modregnet med 32 procent af den del af indkomsten, der overstiger de 88.700 kroner. Det betyder, at dit pensionstillæg helt bortfalder, når/hvis din indkomst overstiger 365.300 kroner.

Hvis du er gift eller samlevende (med en der også er pensionist), vil du få modregning, hvis/når dit indtægtsgrundlag overstiger 177.700 kroner, hvor der vil blive modregnet med 16 procent af den del af din indkomst, der overstiger de 177.700 kroner. Det betyder, at du vil miste dit pensionstillæg, når/hvis dit indtægtsgrundlag overstiger 445.900 kroner.

Mulige udbetalinger i forbindelse med folkepension

Der kan således komme op til 4 forskellige udbetalinger ifm. at du går på folkepension:

 • Folkepensions grundbeløb
 • Ventetillæg
 • Seniorpræmie
 • Folkepensions tillægsbeløb

Det kan være svært at overskue, hvad du skal vælge i din specifikke situation. Det er vigtigt at vide, hvordan samspillet vil være mellem dine folkepension og din øvrige formueforhold - herunder din pension samt ikke mindst din beskatning. Den mest optimale løsning for dig vil altid skulle tilpasses til din individuelle livssituation samt dine krav og behov. APC er eksperter i netop dette, og du er velkommen til at kontakte os i forhold til en gennemgang af din pension.