Har du styr på dine livsforsikringer?


Mange pensionsopsparere fokuserer primært på selve opsparingen og udviklingen i denne og hvor meget de vil få udbetalt, den dag de går på pension. Dette er et naturligt fokus og værdiudviklingen af opsparingen er selvsagt en meget central del af alle pensionsordninger.

Pensionsløsninger indeholder imidlertid også nogle meget centrale forsikringer i tilfælde af sygdom, ulykke og død, altså nogle hensyn der ikke omhandler tiden efter du er gået på pension, men i høj grad er relevante mens du stadig arbejder. Det nødvendige fokus på denne del af pensionsordningen, er desværre langt mindre udbredt, og dette er potentielt skadeligt for den enkelte pensionsopsparer, som i visse tilfælde kan være underforsikret i forhold til hans reelle behov og ønsker.

Disse forsikringer kan, i bogstaveligste forstand, redde dit liv, hvis du rammes af alvorlige skader såsom kritisk sygdom eller tab af erhvervsevne, eller sikre dine efterladte, hvis du dør – og forsikringerne vil ofte, til en rimelig pris, kunne holde dig omtrent skadesløs (økonomisk), hvis de vel at mærke tegnes proaktivt (før skaden er sket). En stærk økonomi i en svær livssituation har mange positive afledte effekter på livet som helhed og kan hjælpe med at beskytte både den skadesramte og pårørende på et skrøbeligt tidspunkt i deres liv.

Forsikringerne tillader at du og dine pårørendes levestandard kan opretholdes imens du fokuserer på at blive fuldt arbejdsdygtig igen. I det tragiske tilfælde af din tidlige død, tillader de at din familie kan komme videre uden også at skulle bekymre sig om familiens økonomi.

Vi medgiver at fokus på forsikringsdækninger langt fra er et muntert emne, på lige fod med spørgsmål om arv, og mange er decideret bange for at tale om de svære emner grundet de negativ tanker og associationer de skaber. Men det er meget vigtigt at du proaktivt forholder dig til, om du er tilstrækkelig dækket – både for dig selv og for dine pårørende.

Det giver for mange både tryghed og sindsro at vide at man har truffet et bevidst og oplyst valg om et passende dækningsniveau i forhold til sygdom, ulykke og død hvor disse er tilpasset ens personlige krav og behov.

Tab af Erhvervsevne-forsikring

En tab af erhvervsevne-forsikring (TAE-forsikring) er antageligvis den mest værdifulde forsikringsdækning man kommer til at købe i sit liv.

Årsagen til forsikringens vigtighed er det faktum, at indtil en person har relativt få år til sin planlagte pension, er den tilbageværende forventede lønindtægt fra indsatsen på arbejdsmarkedet fortsat det mest værdifulde aktiv personen har. For de fleste vil det have større konsekvens at undvære job, end om ens bolig stiger eller falder i værdi, hvilket ellers normalt går for, at være det mest værdifulde aktiv. Der er tale om et lidt abstrakt aktiv, da det er den endnu ikke realiserede indsats på arbejdsmarkedet i årene til pensionering, kontra investeringer du har foretaget dig, for penge du allerede har tjent eller har lånt til, men har et håndgribeligt indtryk af værdien af (som eksempelvis dit hus).

Den endnu ikke-realiserede indtægt fra arbejde, kan forsikres med op til maksimalt 80 % af pensionstagerens nuværende årsløn. Der vil herefter ske regulering af dækningen fra år til år. Dette sker ved at oplyse pensionsselskabet om eventuelle lønstigninger. Begrænsningen på 80 % skyldes, at man altid skal have et incitament til at genvinde den tabte erhvervsevne. Man kan derfor ikke dække sig for hele sin nuværende løn.

En dækning på 80 % af den nuværende årsløn, vil dog i mange tilfælde (grundet udbetaling af offentlige ydelser som supplement til udbetaling fra forsikringen) være tættere på 100 % af kundens nuværende løn. Her vil forsikringsselskabet i mange tilfælde sikre at kunderne maksimalt kan få 92 % af deres pensionsgivende løn på skadestidspunktet. Dette skyldes at der, ved udbetaling af forsikringen, ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag på 8 % til.

En kunde vil derfor, efter betaling af skat, opleve at have det samme udbetalt, som før kunden blev skadesramt, ved en effektiv udbetaling på 92 % af den pensionsgivende løn kunden havde på skadestidspunktet. Udbetaling af ydelser over denne grænse vil effektivt stille kunden økonomisk bedre end før kunden blev ramt af erhvervsevnetabet. Dette er selvsagt et meget uheldigt incitament for kundens ønske om at blive fuldt arbejdsdygtig igen.

Mange TAE-forsikringer vil også, i tilfælde af løbende udbetaling af forsikringen, have indbygget regulering af den årlige udbetaling, således de årlige ydelser følger med priserne i samfundet - og den skadesramte dermed vil kunne opretholde den oprindelige købekraft af sin udbetaling, som havde han naturligt fået højere løn år for år, hvis han fortsat havde arbejdet.

Præmiefritagelse

En typisk tillægsforsikring til tab af erhvervsevne-dækning, er præmiefritagelsesforsikringen. En præmiefritagelse sikrer, kort fortalt, at både forsikringsdækninger (i forhold til sygdom, ulykke og død) og kundens nuværende indbetaling til opsparing fortsætter, selv om kunden er blevet skadesramt - og derfor ikke længere selv har en løn, hvorfra der kan indbetales til pensionsopsparingen.

Forsikringen er reelt en forsikring af kundens pensionsordning, og sikrer at pensionsordningen vil fortsætte upåvirket, hvis kunden mister erhvervsevnen, altså muligheden for at passe et arbejde. Der er derfor også en reel økonomisk afdækning af kundens forbrugsbehov resten af kundens liv. I kundens arbejdsliv vil kunden være dækket af sin tab af erhvervsevne-forsikring og i tiden efter pensionering vil kunden have en fuld pensionsopsparing at leve af, i sin alderdom.

Faginvaliditet

Det er for personer i visse erhverv muligt at købe en tab af erhvervsevne-forsikring med indbygget faginvaliditet. Dette medfører at kunden har ret til udbetaling fra forsikringen (forskel i løn mellem det erhverv kunden fortsat kan besidde og kundens tidligere erhverv), hvis kunden mister evnen til at udføre sit erhverv.

Det kan eksempelvis være en faginvaliditet for en tandlæge. Her vil den forsikrede kunne få udbetalt en kompensation, hvis den forsikrede mister sin erhvervsevne i forhold til at kunne udøve professionen som tandlæge, også selvom den forsikrede fortsat kan udføre andre erhverv.

Da vil kunden få udbetalt forskellen mellem det erhverv kunden nu kan udføre og den løn kunden kunne have oppebåret, hvis kunden fortsat kunne have praktiseret sit erhverv.

Dødsfaldsdækning

Det er vigtigt at gøre sig overvejelser omkring hvordan man ønsker at sikre sine pårørende, i tilfælde af ens tidlige og uventede død.

Man kan med en dødsfaldsforsikring sikre sin ægtefælle, børn (hvor du har forsørgerpligt) eller andre begunstigede, med et beløb som udbetales uden der skal betales indkomstskat.

Hvis det er afdødes børn der arver, skal der betales boafgift.

Begunstigede som ikke er ægtefæller eller børn (hvor du har forsørgerpligt) vil skulle betale både en boafgift og en ekstra tillægsboafgift af udbetalingen af dødsfaldsdækningen.

Det er aldrig rart at tænke på at skulle forlade verden og ens pårørende for tidligt, men det er omvendt meget ansvarligt, rettidigt og kærligt at gøre sig konkrete tanker, og tage handling, i forhold til hvordan man sikrer sine pårørende bedst muligt, hvis det uønskede alligevel skulle ske.

Børnepension

Det er muligt at tilkøbe en børnepension som et supplement til din dødsforsikring. Denne forsikring kan sikre op til typisk 10 % af din pensionsgivende løn (på tidspunktet for din død) til dine børn, som en løbende udbetaling.

Udbetalingen løber typisk til barnet fylder 21 år eller 24 år og hjælper dermed med at forsørge dine børn, indtil de er voksne og kan klare sig selv.

En børnepension kan være en meget skatteeffektiv måde at sikre sine børn, da du har fuldt fradragsret for indbetalingen til forsikringen i din indkomst (hvoraf du muligvis betaler topskat) og dine børn ofte, helt eller delvist, kan benytte sig af deres frikort ved udbetaling af børnepensionen.

Visse Kritiske Sygdomme

En forsikring i forhold til visse kritiske sygdomme kan være en stor økonomisk hjælp til at komme igennem en svær tid, og den kan, helt eller delvist, kompensere dig for det indkomsttab, som du kan opleve, hvis du skulle blive langtidssyg og måske bliver opsagt fra dit arbejde.

Det kan også hjælpe dig økonomisk i forhold til, at du får råd til behandling på privathospitaler i Danmark eller i udlandet.

I tilfælde hvor der er tale om en uhelbredelig kritisk sygdom, vil du kunne bruge pengene til at nyde din sidste tid fuldt ud med din familie og venner eller sikre dine pårørende økonomisk til tiden efter din død.

Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring hjælper dig med behandling og forebyggelse hos blandt andet fysioterapeuter, psykologer, diætister, kiropraktorer og andre behandlere.

Man kan typisk også tilkøbe sundhedsforsikring til ægtefæller og børn. Dette muliggør at de også kan modtage hjælp til behandling.

I visse tilfælde er der frit behandlervalg (altså, at du selv vælger lægen du ønsker behandling fra), dog oftest med et fast maksimum tilskud per behandling og et maksimum på antallet af årlige behandlinger.

Hvis du ønsker at vide mere om livsforsikringer, kan du tage fat på APC Forsikringsmæglere A/S for individuel rådgivning i forhold til dine krav og behov.