Historien om pensionssystemet


Pension er ikke et nyt begreb: Det danske pensionssystem - som flere gange er blevet kåret som verdens bedste pensionssystem - har rødder langt tilbage i tiden. Det er et system, der i over hundrede år har sikret økonomisk hjælp til alderdommen for flere generationer af danskere.

En dødsdækning for enker

Når du i dag opretter en pensionsopsparing følger der ofte en række forsikringer med. Én af disse forsikringer sikrer dine nærmeste, hvis du skulle dø før du når pensionsalderen. De første pensionslignende systemer handlede ikke om økonomisk hjælp til alderdommen, men minder i høj grad om de forsikringer, som vi i dag kender som dødsdækninger.

I 1659 oprettede de sjællandske præster den første danske enkekasse, der sikrede præsternes enker en bestemt sum ved mandens død eller en årlig ydelse, så længe de var enker. I 1707 fulgte en enkekasse for hærens officerer (landmilitæretaten under statens garanti for kassens forpligtelser) og i 1740 blev enkekassen udvidet til også at sikre enker i de øvrige samfundsklasser (så alle stænder - gejstlighed, adel, borgere og bønder - kunne sikre deres efterladte enker).

I 1775 blev Den Almindelige Enkekasse oprettet, og fra 1788 blev alle embedsmænd pålagt at indskyde til enkekassen. Det system varede ved indtil 1845 da Livrente- og Forsørgelsesanstalten erstattede de klassiske enkekasser. Fælles for de statslige enkekasser er, at de igennem tiden har bragt statskassen store tab.

Arbejdsmarkedspensioner

I 1849 oprettede man de første tjenestemandspensioner. I 1870'erne oprettede visse banker og sparekasser pensionsordninger for deres medarbejdere, og i 1919 kom den første tjenestemandslov, der blandt andet indeholdte et pensionstilsagn.

Offentlig sikring af alderdommen

Den økonomiske sikring i tiden efter man ikke længere havde kræfter til at arbejde, hvilede, op gennem det 19. århundrede, i høj grad på familien. Hen mod slutningen af det 19. århundrede stiger befolkningstallet fortsat - hvilket primært skyldes at der fødes langt flere mennesker end der dør - og ved det 20. århundredes begyndelse er der lige under 2,5 millioner danskere.

Allerede før 1850 er dødeligheden i Danmark faldende. De store epidemier og år med hungersnød, som prægede 1700-tallet, forekommer ikke mere. Hvor der i midten af det 19. århundrede kun er meget få personer over 80 år, er der langt flere både mænd og kvinder der lever længe, mod slutningen af århundredet.

Den voksende og ældre befolkning skaber et behov for en offentlig pension og i 1891 bliver den første statslige alderdomsunderstøttelse indført. Understøttelsen er trangsbestemt, hvilket betyder at ydelsens størrelse afgøres individuelt efter hvor stort behovet er.

Understøttelsen var beskeden, men ikke desto mindre nyskabende. Danmark var, lige efter Tyskland, det første land med en offentlig pensionsydelse.

Pensionskasserne

Den ældste og fortsat fungerende pensionskasse er Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien i Danmark, som blev etableret i 1900. Den blev i 2010 overtaget af PFA Pension, som blev stiftet få år efter, i 1917, og dengang hed Pensionsforsikringsanstalten.

Fra den tid er også Andels Pension (i dag AP Pension), stiftet i 1919.

Retsbestemt invalide- og alderspension

Under Thorvald Staunings regeringstid er Kanslergadeforliget nok et af de bedst kendte politiske forliger. Forliget blev indgået i 1933 og var det mest omfattende blandt den række af forlig, der skulle afbøde de økonomisk-sociale virkninger af verdenskrisen siden efteråret 1929.

Den vigtigste del af forliget var Steinckes socialreform, opkaldt efter den daværende, socialdemokratiske politiker og socialminister, Karl Kristian Steincke (1880-1963).

Socialreformen betød, at ældre og handicappede fik ret til henholdsvis aldersrente og invaliderente, altså en økonomisk hjælp fra det offentlige.

Folkepension og ATP

Op gennem 1950'erne blev der oprettet en række tværgående ordninger for akademikere og for ansatte i sundhedssektoren. I samme periode, i 1957, indførtes folkepensionen. I 1960'erne kom der arbejdsmarkedspensioner for offentligt ansatte LO- og FTF-medlemmer, og i 1964 blev ATP oprettet. Arbejdsmarkedspensioner for resten af arbejdsmarkedet, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster, blev introduceret i 1989.

Og sådan blev stort set alle danskere omfattet af én eller anden form for pensionsopsparing og tilhørende livsforsikringer.

Se også hvordan det danske pensionssystem ser ud i dag.