Pension i udlandet


Vidste du at man som dansker kan tage sin offentlige pension med sig til et andet EU/EØS land (og Schweiz)? Muligheden for danske statsborgere, som altid har boet og arbejdet i Danmark, gælder også for pensionister, som ønsker at flytte til ét af de nordiske lande som ikke er med er med i EU.

Der er mange som drømmer om at nyde deres otium under varmere himmelstrøg. For mange bliver det ved drømmen, da det, selv uden de økonomiske problematikker, kan virke uoverskueligt at skulle fraflytte sit fædreland.

Vi vil her forsøge at give alle drømmere et overblik over deres økonomiske muligheder. Det er en række punkter, der bør indgå i overvejelserne før du beslutter dig endeligt for, om fraflytning er den rigtige beslutning, samt hvilket land du bør flytte til.

Det er naturligvis langt fra et simpelt spørgsmål, hvilket land man vælger som sit nye hjemland – både i forhold til kultur, klima og økonomi. Denne artikel har udelukkende fokus på de økonomiske aspekter, ved valg af nyt hjemland.

Kontakt altid Udbetaling Danmark før du fraflytter

Hvis du overvejer at flytte til udlandet, skal du altid kontakte udbetaling Danmark. Det gælder både for folkepensionister og førtidspensionister.

Pension Danmark vil vurdere om du kan tage pensionen med dig og hvilke dele af din pension som kan udbetales i udlandet. Udbetaling Danmark vil også give besked til ATP om, at du fremover vil skulle have din pension udbetalt i udlandet.

Krav ved udbetaling af offentlige pensioner i udlandet

Hvis man ikke er dansk statsborger, skal man være opmærksom på det såkaldte beskæftigelseskrav. Dette krav skal opfyldes for at man kan tage pensionen med sig til udlandet. Det er konkret et problem for mange udlændinge som har boet, men aldrig har arbejdet, i Danmark.

Danske statsborgere, som ønsker at flytte til et EU/EØS-land (inkl. de nordiske lande) skal være opmærksomme på, at der er krav om at de som minimum har boet i Danmark i 30 år fra det fyldte 15 år og indtil de blev tilkendt pension. EU-borgere har samme rettighed.

Danske statsborgere, som ønsker at flytte til et land uden for EU/EØS (inkl. de nordiske lande) skal have boet i Danmark i minimum 30 år, før de blev pensionister. De skal endvidere have boet minimum 10 år (eller en fjerdedel af tiden), fra det fyldte 15 år, til de får tilkendt pension. Perioden, hvor man bor i Danmark, skal være sammenhængende og grænse op til pensionstidspunktet.

Hvis man har arbejdet i et EU/EØS-land (eller Schweiz), har man måske optjent retten til dansk pension. Perioder hvor man har optjent pension i ét af disse lande, kan regnes med i det såkaldte bopælskrav på 30 år (bemærk at Grønland og Færøerne ikke er inkluderet).

Du kan miste retten til dit folkepensionstillæg

Hvis du ønsker at flytte til et land uden for EU/EØS, eller ét af de nordiske lande, vil du miste retten til folkepensionstillægget. Du kan således kun få udbetalt grundbeløbet af din folkepension, hvis du fraflytter Danmark til et land uden for EU/EØS (og Schweiz).

Er du førtidspensionist, mister du ligeledes din ret til pensionstillæg, hvis du flytter uden for EU/EØS (gamle regler). Siden år 2013 mister du ligeledes en del af din førtidspension, hvis du flytter uden for EU/EØS.

Der gælder særlige regler for førtidspensionister som flytter til Schweiz, USA, Fillippinerne eller Sydkorea. For disse lande har Danmark indgået en aftale om social sikring af danske borgere. Dette medfører, at danske borgere kan få udbetalt fuld førtidspension.

Udbetaling af ATP i udlandet

Du kan søge om ATP livslang pension når du bor i udlandet. Det er dog et krav at du har opnået den danske folkepensionsalder.

Du vil, i forhold til dine pensionsudbetalinger, være begrænset skattepligtig til Danmark, hvis du flytter til udlandet. Det medfører, at du skal betale en gennemsnitlig skatteprocent af dine ATP-udbetalinger fordi du ikke længere tilhører en specifik kommune.

Udbetaling af arbejdsgiveradministrerede og private pensionsordninger

Du har ret til at udbetale dine tidligere arbejdsgiveradministrerede og private pensionsordninger, når du bor i udlandet.

Du kan i visse tilfælde overføre pensionerne til udenlandske pensionsordninger, hvis ordningen fra et andet EU/EØS-land er godkendt af SKAT.

Pensionsafkastskat når du bor i udlandet

En meget attraktiv fordel ved udbetaling af din pension i udlandet er, at du ikke skal betale PAL-skat (15,3%) til den danske stat, af dit løbende afkast. Dette er selvsagt en potentiel meget værdifuld fordel, som kan give dig et betydeligt merafkast af din pension og dermed betydeligt større forbrugsmuligheder som pensionist.

Med lange udbetalingshorisonter ved udbetaling af rate- og livrentepensioner (10-30 år) bør betydningen af at undgå løbende afkastbeskatning ikke undervurderes.

Du opnår denne fordel, når du ikke længere er fuldt skattepligtig til Danmark, eller du er hjemhørende i udlandet. Det er således ikke først ved pensioneringstidspunktet, at du opnår ret til skattefrit afkast på dine pensionsopsparinger.

Man skal dog huske at udfylde en blanket om fritagelse for pensionsafkastskat (blanket nr. 07.058) for at opnå skattefritagelsen. Du kan finde blanketten her.

Beskatning af pensionsudbetalinger

Hvis du bor i udlandet og har startet udbetaling af din ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger, afgør dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og det land du er flyttet til, om du skal betale skat til Danmark eller til dit nye land.

Udgangspunktet er at man betaler skat i det land man hører hjemme. Du kan derfor være skattefritaget i Danmark, hvis Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med dit nye hjemland.

Du skal være opmærksom på, at du ved skattefritagelse i Danmark hvert år skal indberette den del af din pension som er skattefri i Danmark. Det gør du ved at skrive beløbet som er skattefritaget i rubrik 28 på oplysningsskemaet (normalt din selvangivelse).

Du skal være opmærksom på at Danmark lægger vægt på, at det land som har givet fradrag for indbetalingen på pensionsordningen også er det land som modtager skat på udbetalinger fra pensionsordningen. Danmark kan derfor have ret til at beskatte pensionsudbetalinger, selvom du er bosiddende i udlandet.

Det er vigtigt du undersøger grundigt om Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, før du beslutter dig for hvilket land du ønsker at flytte til som pensionist.

Hvis der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og dit nye hjemland, vil Danmark beskatte udbetalingerne fra din pension, og der er en risiko for at dit nye hjemland ligeledes vil beskatte udbetalingerne – du kan derfor ende med at betale fuld skat til både Danmark og dit nye hjemland.

Specielt for Frankrig og Spanien

De fleste danskere, der vælger at fraflytte Danmark i forbindelse med deres pensionering, vælger at bosætte sig i enten Frankrig eller Spanien. Danmark opsagde i 2008 dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med netop Frankrig og Spanien, med virkning fra den 1. januar 2009.

Opsigelsen havde ingen betydning for de danskere der, allerede inden den 1. januar 2009, var bosat i ét af de to lande. Men opsigelsen havde til gengæld stor betydning for de der måtte overveje at flyttet til Frankrig eller Spanien efter den 1. januar 2009. Fraværet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst betyder som nævnnt, at danskerne endte med at skulle betale fuld indkomstskat i både Danmark og enten Frankrig eller Spanien.

Siden 2017 har der være forhandlinger imellem Danmark og Frankrig, om indgåelse af en ny dobbeltbeskatningsaftale. Den 4. februar 2022 resulterede det i, at der igen er indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Frankrig. Det betyder at danskere der vælger at bosætte sig i Frankrig nu ikke længere skal betale fuld indkomstskat til både Frankrig og Danmark. Helt konkret betyder det at personer, der betaler indkomstskat i Frankrig kan få trukket denne del fra i den skat de skal betale i Danmark. Du kan således aldrig komme til at betale mere i indkomstskat, end hvis du var bosat i Danmark.

Ovenstående regner man med, vil bane vejen for at Danmark også påbegynder forhandlinger om indgåelse af en ny dobbeltbeskatningsaftale med Spanien.

Hvis en dansker har boet i Spanien siden før den 1. januar 2009, og derved har ret til pensionsudbetaling, jævnfør de gamle regler, men vælger at flytte fra Spanien, vil senere udbetalinger blive omfattet af de nye regler, hvor der skal betales fuld indkomstskat til begge lande (Danmark og Spanien).

Risiko for efterbeskatning ved fraflytning

Du skal være opmærksom på at du risikerer efterbeskatning, hvis du inden for de seneste 5 år (10 år for hovedaktionærer) fra fraflytning af Danmark har foretaget store indbetalinger til dine pensionsordninger (mere end 20% af din løn på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger).

Hvis du ønsker at vide mere omkring beskatning af dine pensioner ved fraflytning af Danmark, anbefaler vi at du opsøger en skatteekspert. I forhold til rådgivning omkring din pensionsordning anbefaler vi at du kontakter Pensionseksperten.