Pensions­ordning uden fradrags­ret


En skattekode 7-opsparing er en pensionsopsparing uden fradragsret for indbetalinger. Skattekode 7-opsparingen kaldes også for en § 53 A-opsparing, da beskatningsreglerne er at finde i pensionsbeskatningslovens § 53 A. Opsparingsformen kan benyttes til investering af frie midler i pensionsregi, med de fordele og ulemper der følger af denne form for kapitalanbringelse.

Skattekode 7-opsparingen beskattes løbende efter lagerskatprincippet som positiv kapitalindkomst (cirka 37 % - 42 %) med et bundfradrag på 45.800 kr. (2020) og det dobbelte for ægtefæller. Betaler du topskat af din indkomst, skal du betale den høje sats på 42 % af afkast på skattekode 7-opsparingen. Dog kan du, selvom du betaler topskat af din lønindkomst, opnå den lavere beskatning på gevinster på din skattekode 7-ordning indtil det årlige bundfradrag på 45.800 kr. (2020) er anvendt.

Eventuelle tab på investering via skattekode 7-opsparingen kan kun modregnes i fremtidige gevinster på samme skattekode 7-opsparing. Man kan endvidere ikke modregne tidligere tab på frie midler i gevinster på skattekode 7-opsparinger.

En skattekode 7-opsparing er en pensionsopsparing, hvorfor opsparede midler er særlig beskyttede. Du skal således ikke bekymre dig om grænsen for indskydergaranti på 750.000 kr., ved placering af frie midler via en skattekode 7-opsparing.

Fradrag ved indbetaling

Der er intet fradrag ved indbetaling til skattekode 7-opsparing. Det er heller intet maksimum for årlig indbetaling til din opsparing, på tværs af pensionsselskaber. Du kan ligeledes dele dine indbetalinger over flere skattekode 7-opsparinger.

Skat af afkast

Når du investerer din opsparing, og får et afkast, skal du betale skat af de penge du tjener på investeringen. Skatten kaldes positiv kapitalindkomstskat, og er på op til 42 %. Tab kan kun modregnes i fremtidige gevinster på samme skattekode 7-opsparing.

Udbetaling af opsparing

Udbetaling af en skattekode 7-opsparing kan ske når som helst det ønskes. Du kan få opsparingen udbetalt som én eller flere engangssummer eller som en løbende udbetaling. Der vil være et gebyr forbundet med hver udbetaling, og dette gebyr er typisk mellem 1.500 kr. og 2.000 kr.

Skat af udbetalinger

Udbetaling fra skattekode 7-opsparinger er skatte- og afgiftsfri.

Der sker ikke modregning i folkepensionstillæg og andre offentlige ydelser, ved udbetaling fra skattekode 7-opsparinger, da midlerne allerede er indkomstbeskattet.

Beskatning af efterladte

Udbetaling fra skattekode 7-opsparinger til efterladte er skatte- og afgiftsfri. Dog skal der, hvis der ikke er tale om livsarvinger, betales boafgift.

Bemærk at der, på trods af den manglende fradragsret ved indbetalinger, er tale om en pensionsopsparing, som derfor følger arvereglerne for pensionsopsparinger, forsikringsaftaleloven § 105, hvorfor det anbefales at der påføres begunstigede på skattekode 7-opsparingen, hvis denne ikke, som udgangspunkt, skal arves af nærmeste pårørende (- eksempelvis samlevende i mere end 2 år).

Se også detaljer om reglerne for fradrag, skat og afgift for de øvrige skattekoder.