Går du snart på pension?


Når du når folkepensionsalderen, kan du tage hul på livet som pensionist. Men inden du når dertil, er der en del vigtige beslutninger, som du skal tage stilling til. Få her et overblik over, hvad der er vigtigt at få styr på, inden du har sidste arbejdsdag, og tager hul på pensionisttilværelsen.

Skiftet fra lønmodtager til pensionist er en af de største omvæltninger du vil opleve i dit liv. Det er dog ikke kun din dagligdag der ændres markant. Med pensionisttilværelsen følger en ny indkomst, og nogle faste udgifter bliver mindre eller forsvinder helt.

A-kasse opsiges automatisk

Du bliver automatisk udmeldt af din arbejdsløshedskasse (a-kasse), når du når pensionsalderen. Da du ikke længere er i arbejde, har du ikke længere brug for arbejdsløshedsforsikringen gennem din a-kasse.

Har du tegnet en lønforsikring ud over a-kassen, skal du muligvis selv opsige denne, da forsikringsselskabet ikke nødvendigvis bliver gjort opmærksom på, at du starter pensionisttilværelsen. Forsikringsselskabet kan oplyse dig om frister og det praktiske, med hensyn til opsigelse af lønforsikringen.

Ændret lønindkomst skal forskudsregistreres

Når du skifter lønnen ud med pensionsudbetalinger, er der stor sandsynlighed for, at din indkomst ændres væsentligt, og typisk bliver indkomsten lavere end da du var i arbejde. Du skal betale indkomstskat af dine pensionsudbetalinger, hvis du ikke allerede har betalt denne, da du indbetalte til opsparingen (som det er tilfældet ved aldersopsparing).

Pensionsudbetalingerne er skattemæssigt en indkomst ligesom din løn fra arbejde, da pensionsudbetalinger blot er udskudt løn, og indkomsten skal derfor oplyses til Skat. Der er dog stor sandsynlighed for, at pensionsudbetalingerne ikke tilsvarer din nuværende løn, og du skal derfor huske at rette din forskudsopgørelse, så den passer til din nye indkomst, da du ellers risikerer at betale for meget i skat, det første år som pensionist.

Du skal også huske at ændre fradrag for omkostning til fagforening og a-kasse, hvis du har været medlem af disse, og fjerne befordringsfradraget, i tilfældet af at du har mere end 12 kilometer fra dit hjem til din nuværende arbejdsplads.

Få en skattefri præmie i stedet for efterløn

Hvis du har sparet op til efterløn, men har valgt at arbejde i efterlønsperioden, kan du have ret til en skattefri præmie.

For at få den skattefrie præmie, skal du udskyde efterlønsperioden indtil der kun er tre år tilbage af efterlønsperioden, og arbejde hvad der svarer til 481 timer (svarer til 37 timer om ugen i tre måneder). Du får udbetalt den maksimale præmie, hvis du i efterlønsperioden arbejder hvad der svarer til 5.772 timer (37 timer om ugen i tre år).

Den skattefri præmie er et engangsbeløb, som du ikke skal betale skat af. Den maksimale skattefri præmie er på 167.196 kr (2022).

Du skal søge om udbetalingen i din a-kasse, og det er en betingelse, at du ikke har fået tilbagebetalt dine efterlønsbidrag. Kontakt din a-kasse for flere informationer om reglerne, samt fordelene ved at arbejde efter at have udskudt efterlønnen.

Få nedslag i ejendomsværdiskatten

Hvis du ejer en bolig eller et sommerhus, kan du være berettiget til et nedslag i ejendomsværdiskatten. Du kan få et nedslag på op til 6.000 kr. for helårshuse og 2.000 kr for sommerhuse (2022).

Nedslaget er betinget af, at din / jeres indkomst ikke overstiger 326.600 kr. (for enlige) / 437.800 kr. (for ægtefæller), og nedslaget nedsættes med 5 % af den del der overstiger 206.600 kr. / 317.800 kr. (2022)

Skat opkræver selv den lavere ejendomsværdiskat, hvis du opfylder kriterierne. Du skal derfor ikke gøre noget selv, for at opnå nedslaget i ejendomsværdiskatten.

Indfrys grundskylden til du sælger huset

Du kan - uanset din indkomst - indefryse din ejendomsskat som et lån hos din bopælskommune. Lånet omfatter ejendomsskatter og tilslutningsafgifter (eksempelvis til fjernvarme), mens det er op til den enkelte kommune, om låneordningen også kan omfatte vej-, kloak-, vandafledningsafgift og lign. Du skal normalt fortsat betale for ydelser som eksempelvis renovation og rottebekæmpelse.

Formålet med ordningen er at give ældre og pensionister mulighed for en økonomisk aflastning, så de kan blive i eget hus eller beholde sommerhuset, selvom de ikke længere er i arbejde.

Det er et krav, at du ikke samtidig modtager et boligydelseslån (boligstøtte). Din kommune kan hjælpe dig med svar på, om det bedst kan svare sig for dig, om du skal modtage boligydelseslån eller indefryse ejendomsskatterne.

Lånet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit af alle udestående realkreditobligationer over en periode på 12 måneder (fra 1. oktober og et år frem). For 2022 er den årlige rente 0,48 %.

Få mere at vide på om mulighederne for at indfryse grundskylden på din kommunes Borgerservice.

Giv dine forsikringer et tjek

Med dit liv som pensionist, kan dine forsikringsbehov også ændre sig. Husk derfor at give dine forsikringer et tjek, så du er sikker på, at du er dækket ind.

Mange forsikringsselskaber giver desuden pensionist-rabatter. Kontakt dit forsikringsselskab og hør dem om mulighederne.

Planlæg rækkefølgen for udbetaling af dine opsparinger

Som lønmodtager har du ganske givet sparet op via en firmapensionsopsparing (obligatorisk pensionsordning). Måske har du også haft økonomisk råderum til at spare op ved siden af, til en privat pensionsopsparing. Du vil - som supplement til folkepensionen - få udbetalt dine egne opsparinger, men det er ikke ligegyldigt, i hvilken rækkefølge du vælger at få udbetalt dine opsparinger.

Faktisk kan der være flere 100.000 kroners forskel, hvis du får udbetalt opsparingerne i den korrekte rækkefølge.

APC Forsikringsmæglere tilbyder, som en fast del af servicen, alle kunder, der nærmer sig pensionsalderen, at få hjælp til planlægning af udbetalingerne, via professionel seniorrådgivning, så alle kunder får mest muligt ud af deres opsparing.

Søg om udbetaling af folkepension

Omkring to måneder før du når folkepensionsalderen, vil Udbetaling Danmark minde dig om, at du skal tage stilling til udbetalingen af din pension.

Du skal søge om din folkepension, for at få den udbetalt. Det er derfor vigtigt, at du reagerer på henvendelsen fra Udbetaling Danmark, uanset som du ønsker at gå på pension, når du når pensionsalderen, eller om du ønsker at udskyde pensionen og fortsætte med at arbejde.

Du kan vælge at udskyde udbetalingen af din folkepension. Jo længere du udskyder start på udbetalingen, jo højere bliver udbetalingerne – du får således en ventepræmie af at udskyde start på udbetaling af din folkepension. Men du skal huske at søge om det. Ellers mister du muligheden for at få den højere pension.

Livslang Pension fra ATP

ATP er et supplement til folkepensionen, og langt de fleste borgere i Danmark indbetaler til ATP i løbet deres arbejdsliv. Det er en kollektiv pensionsforsikring, hvor princippet er, at både arbejdstager og arbejdsgiver betaler ind til pensionen. Selvstændige kan selv vælge at indbetale og på den måde sikre sig ekstra pension.

Et par måneder før du når pensionsalderen, modtager du brev fra ATP. Her får du at vide, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i Livslang Pension.

Du har muligvis ret til sociale ydelser

Som pensionist har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser. Afhængigt af din situation og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst, kan du søge om ældrecheck og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter til eksempelvis husleje, varme, tandpleje og medicin.

Du skal være opmærksom på, at retten til sociale ydelser bliver modregnet i udbetalingen fra dine egne pensioner. Det er kun de pensionister der har meget lave pensionsudbetalinger, som har fuld ret til sociale ydelser. Det er denne modregning som gør, at mange pensionstagere, med små til mellemstore opsparinger, har meget høj marginalskat på yderligere indbetalinger til deres pensionsordninger. Dette bliver ofte refereret til som “samspilsproblemer med offentlige ydelser,” da modregningen i offentlige ydelser reducerer eller fjerner incitamenterne til egenfinansiering af alderdommen.